برچسب: هدف

اقدام کافی

اقدام کافی

اقدام کافی چیست؟ اقدام کافی در واقع به تمام و کمال انجام دادن یک اقدام یا روند گفته میشود.منظور از کافی بودن اقدام ،آن مقداری است که منجر به بدست آمدن نتیجه ی کامل میشود بگذارید به زبان ساده توضیح دهم.فرض کنیم یک ظرف آب را روی شعله آتش قرار داده و حرارت میدهیم ،دمای […]

باور محدود کننده

باور محدودکننده و نقشه ذهنی

فرض کن یک هدف ارزشمند داری و شروع به تصویر سازی از این هدف کرده ای خودت را در موقعیت رسیدن به هدفت تصور میکنی و تواما از واژه ها و عبارت تاکیدیهمسو با هدفت استفاده میکنیحتی در حالت دعا و نیایش هم این خواسته و هدف را از پروردگار در خواست میکنیاما باورمحدود کننده […]