برچسب: ضمیر ناخودآگاه

باور محدود کننده

باور محدودکننده و نقشه ذهنی

فرض کن یک هدف ارزشمند داری و شروع به تصویر سازی از این هدف کرده ای خودت را در موقعیت رسیدن به هدفت تصور میکنی و تواما از واژه ها و عبارت تاکیدیهمسو با هدفت استفاده میکنیحتی در حالت دعا و نیایش هم این خواسته و هدف را از پروردگار در خواست میکنیاما باورمحدود کننده […]