برچسب: روانشناسی

شهروند خوب

شهروند خوب

شهروند خوب کیست و چه اصولی را باید رعایت کندبا پیشرفت و گستردگی زندگی شهر نشینی و تبدیل شدن شهرها به کلان شهر با جمعیت میلیونی،زندگی شهر نشینی وارد فرآیند تازه ای شده استاین فرآیند منجر به شکل گیری اصول تازه ای برای مدیرت زندگی شهری شده استیعنی برای تعامل با همشهریان،نهاد های اجرایی شهری،و…باید […]

باور محدود کننده

باور محدودکننده و نقشه ذهنی

فرض کن یک هدف ارزشمند داری و شروع به تصویر سازی از این هدف کرده ای خودت را در موقعیت رسیدن به هدفت تصور میکنی و تواما از واژه ها و عبارت تاکیدیهمسو با هدفت استفاده میکنیحتی در حالت دعا و نیایش هم این خواسته و هدف را از پروردگار در خواست میکنیاما باورمحدود کننده […]