دوستان ما،سطح زندگی ما را معیین میکنند

دوستان
اکتبر 27, 2019 0 Comments

زندگی من حاصل میانگین زندگی پنج نفر ازدوستان ما یا افرادی که بیشترین ارتباط را با آنها داریم،استمتاسفانه یا خوشبختانه سطح درآمد ،کیفیت روابط خانوادگی ،سطح تفکر ما برآیند زندگی اطرافیان ما هست اما چرا؟؟؟ دوستان ما کسانی هستند که انتخاب شده اند تا وارد فضای امن ما شوند و به این علت هست که …