روز: جولای 7, 2019

غر زدن

غر زدن های روزانه ی ما

 متاسفانه در جامعه ما هر روز شاهد این هستیم،که افراد مدام در حال غر زدن هستند مدام از دولت ،شرایط زندگی ،شرایط تحصیل ،روابط ،ترافیک شکایت می کنند این افراد راجع به درجه دمای هوا هم غر میزند،توی تابستون از گرمی هوا و زمستون از سردی هوا غر میزنند در صورتی که همه مون میدونیم […]

باور محدود کننده

باور محدودکننده و نقشه ذهنی

فرض کن یک هدف ارزشمند داری و شروع به تصویر سازی از این هدف کرده ای خودت را در موقعیت رسیدن به هدفت تصور میکنی و تواما از واژه ها و عبارت تاکیدیهمسو با هدفت استفاده میکنیحتی در حالت دعا و نیایش هم این خواسته و هدف را از پروردگار در خواست میکنیاما باورمحدود کننده […]