شفای درون

شفای درون به چه مفهومی است؟

باید خودت از تمام فشار ها و تنش های بیهوده رها کنی،خواهی دید که بدن شروع به بازیابی و ترمیم خود میکند

در واقع بدن تو به گونه آفریده شده،که خود را شفا دهد

تمام پزشکان دنیا بر این باور اعتقاد دارند که دارو ها صرفا بهبود بدن را تسهیل میکنند و هیچ کدام باعث شفا نمیشوند
شفای درون تو در واقع حاصل فرآیند فکر توست.هیچ عامل بیرونی نمیتواند منجر به شفای درون ی تو شود.
خودت را رها کن.افکار سمی و بیهوده را دور بریز. بر تمام خاطرات خوب و خوشایند خود تمرکز کن.

بگذار بدن ارزشمند تو که  حاصل روح و افکار توست در بهترین حات خود قرار بگیرد

مدام با خود تکرار کن “من هر لحظه از هر لحاظ سلامت تر میشوم”

هرگز جلوی آینه خودت را با کلمات شماتت نکن

آفریدگار تو ،تو را دربی عیب و نقص آفریده است

(چراغ جادو)

Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp